כ"ה בטבת תש"ף
22 בינואר 2020
הכנסת ה-22, מושב ראשון, פגרת בחירות
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
22 הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון - איסור מניעת כניסה לאסיפה עם דגל המדינה), התש"ף-2019 (פ/1266/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - פתיחת אזורי הכשרות), התש"ף-2019 (פ/1265/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - העברת סמכויות מועצה דתית לרשות מקומית), התש"ף-2019 (פ/1264/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למבנה ברחוב שמתבצעות בו עבודות פיתוח או תשתית), התש"ף-2019 (פ/1263/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למענק כספי בשל הישג בתחרות ספורט), התש"ף-2019 (פ/1262/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - עידוד התיירות באזורי רמת הגולן והגליל) (הוראת שעה), התש"ף-2019 (פ/1261/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק פיצוי עסקים קטנים בשל אירועי איבה מתמשכים, התש"ף-2019 (פ/1260/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון - מניעת ריבוי נישואין), התש"ף-2019 (פ/1259/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פרסום מכרז באתר האינטרנט), התש"ף-2019 (פ/1258/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק לשיפור השירות במגזר הציבורי ולמניעת התעמרות של עובדי הציבור בתושבי המדינה ובמגזר העסקי, התש"ף-2019 (פ/1251/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - בחינות מסכמות כתנאי להתמחות), התש"ף-2019 (פ/1250/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - סמכות בענייני גיור), התש"ף-2019 (פ/1241/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - חיוב קופות החולים לשלב את רופאי השיניים בין נותני השירותים לקופות), התש"ף-2019 (פ/1233/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון - שביתה בבתי ספר יסודיים וגני ילדים ללא אישור בית הדין לעבודה), התש"ף-2019 (פ/1232/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - הקצאת תקציבים ליישובים הדרוזים והצ'רקסים) (הוראת שעה), התש"ף-2019 (פ/1226/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תגמולים למתנדב בצוות חירום יישובי או שכונתי), התש"ף-2019 (פ/1224/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - החרגת תוספת ותק מהכנסה), התש"ף-2019 (פ/1217/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - עסקים בתחום ההסעדה והבילוי), התש"ף-2019 (פ/1208/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות החזקת רכב), התש"ף-2019 (פ/1199/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ביטול מס בגין זקיפה סלולרית), התש"ף-2019 (פ/1197/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למעונות סטודנטים), התש"ף-2019 (פ/1195/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק העונשין (תיקון - פיצויים לזכאי במשפט חוזר ובערעור בבית המשפט העליון), התש"ף-2019 (פ/1193/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - השקעה של גוף מוסדי בתעשייה עתירת ידע בישראל), התש"ף-2019 (פ/1175/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - הנחה מארנונה לעסק חדש בשנת פעילותו הראשונה), התש"ף-2019 (פ/1170/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - הקלה בתנאי סף למפעל קטן) (הוראת שעה), התש"ף-2019 (פ/1168/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (דרישת הסיוע להרשעה על פי הודיה), התש"ף-2019 (פ/1154/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - מגבלת רישיון נהיגה), התש"ף-2019 (פ/1148/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון - רישום חסר דת), התש"ף-2019 (פ/1145/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון - סייג לגרימת מוות בפעילות מבצעית), התש"ף-2019 (פ/1132/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס בגין משיכה הונית מקופת גמל), התש"ף-2019 (פ/1130/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור