י"ז בתמוז תש"ף
9 ביולי 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס הקיץ
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - הארכת תקופת ההתיישנות), התש"ף-2020 (פ/71/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה08/07/2020
23 הצעת חוק נתוני אשראי (תיקון - איסור שימוש בנתוני אשראי שנאספו בתקופת משבר הקורונה), התש"ף-2020 (פ/1228/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם08/07/2020
23 הצעת חוק סיוג הגבלת חשבון והגבלת לקוח בשל שיקים שסורבו בתקופה שהוכרזה מחלה מידבקת מסוכנת (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (פ/922/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם08/07/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התש"ף-2020 (פ/767/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם08/07/2020
23 הצעת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון - חובת פרסום דוח שנתי), התש"ף-2020 (פ/661/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם08/07/2020
23 הצעת חוק חוזה ביטוח (תיקון - דרך תשלום תגמולי ביטוח), התש"ף-2020 (פ/406/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם08/07/2020
23 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - הגדלת הגמלה), התש"ף-2020 (פ/324/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם08/07/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התש"ף-2020 (פ/311/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם08/07/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת קצבת הנכות לשכר מינימום), התש"ף-2020 (פ/298/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם08/07/2020
23 הצעת חוק הפרשנות (תיקון - הגדרת הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדר), התש"ף-2020 (פ/86/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם08/07/2020
23 הצעת חוק הפרשנות (תיקון - הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התש"ף-2020 (פ/84/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם08/07/2020
23 הצעת חוק למניעת אלימות כלכלית בין בני זוג ובני משפחה, התש"ף-2020 (פ/25/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם08/07/2020
23 הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), התש"ף-2020 (מ/1300) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית08/07/2020
23 הצעת חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020 (מ/1333) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית08/07/2020
23 הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון - הארכת התקופה לשחלוף דירה עקב משבר הקורונה), התש"ף-2020 (פ/620/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
לאישור מיזוג בוועדת הכנסת07/07/2020
23 הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1309) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לאישור מיזוג בוועדת הכנסת07/07/2020
23 הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (מ/1320) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה07/07/2020
23 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 66) (החרגת ביטוח רפואי מעיקול בידי צד שלישי), התש"ף-2020 (פ/221/23) (כ/842) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה07/07/2020
23 חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון), התש"ף-2020 (מ/1338) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/07/2020
23 חוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס' 216) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020 (מ/1305) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/07/2020
23 חוק קליטת חיילים משוחררים (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 20) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), התש"ף–2020 (מ/1326) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/07/2020
23 חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020 (מ/1336) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/07/2020
23 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - מימוש כספי פיקדון בשל נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/2/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת06/07/2020
23 הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - מידע בדבר עמידת מעסיקים פרטיים גדולים ביעד הייצוג ההולם), התש"ף-2020 (פ/1506/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון - בחירת מקום אשפוז), התש"ף-2020 (פ/1505/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - חובת הקלטה של עסקה טלפונית), התש"ף-2020 (פ/1504/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שוויון לעצמאים בזכות לדמי אבטלה), התש"ף-2020 (פ/1503/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (חובת איסוף סמי מרפא), התש"ף-2020 (פ/1502/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - ביטול גיוס חובה), התש"ף-2020 (פ/1501/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - מספר ימי מחלת ילד להורה ליותר מילד אחד), התש"ף-2020 (פ/1500/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור