י"ג בחשוון תשע"ט    22 באוקטובר 2018    הכנסת ה-20, מושב חמישי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (סמכות הרשות המקומית לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור), התשע"ח-2018 (פ/5248/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה17/10/2018
20 הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון - היתר הדרכה למומחים), התשע"ז-2017 (פ/4198/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה17/10/2018
20 הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון - עידוד תחרות בשוק האשראי), התשע"ח-2018 (פ/5508/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה17/10/2018
20 הצעת חוק כרטיסי חיוב (תיקון - ביטול חיוב באשראי בשל עסקה עם ספק מפר), התשע"ח-2018 (פ/5130/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה17/10/2018
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שומה מוסכמת), התשע"ח-2017 (פ/4648/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה17/10/2018
20 הצעת חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין) ( תיקון מס' 3) (אצילת סמכות היועץ המשפטי לממשלה להסמיך בא כוח לייצוג המדינה), התשע"ט-2018 (מ/1259) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/10/2018
20 הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 62) (זכאות לתגמולים ולקצבה), התשע"ט-2018 (פ/4052/20) (כ/809) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה15/10/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 125), התשע"ט-2018 (מ/1256) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה15/10/2018
20 הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 7), התשע"ט-2018 (מ/1252) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה15/10/2018
20 הצעת חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה), התשע"ט-2018 (מ/1258) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה15/10/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61) (מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התשע"ט-2018 (מ/1255) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה15/10/2018
20 הצעת חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018 (מ/1257) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה15/10/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 85) (עררים), התשע"ט-2018 (מ/1254) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה15/10/2018
20 הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 23), התשע"ט-2018 (מ/1253) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה15/10/2018
20 הצעת חוק התקנת מצלמות לשם פיקוח והגנה על קטינים וחסרי ישע, התשע"ז-2017 (פ/4025/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה05/09/2018
20 הצעת חוק מס הכנסה (מיסוי הכנסה מפעילות בכלי שיט לפי תפוסה), התשע"ח-2018 (מ/1251) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/07/2018
20 הצעת חוק להסדרת המגורים בשטחי מרעה, התשע"ז-2017 (פ/4099/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה16/07/2018
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - פטור מוסדות מהיטל השבחה), התשע"ח-2018 (פ/5082/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה16/07/2018
20 הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 69) (בורסה ייעודית), התשע"ח-2018 (מ/1249) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה16/07/2018
20 הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 4), התשע"ח-2018 (מ/1248) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה16/07/2018
20 הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11 - הוראת שעה) (עוזר בטיחות), התשע"ט-2018 (פ/4959/20) (כ/809) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה11/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (התאמות ייבוא וייצוא תמרוקים), התשע"ח-2018 (פ/5295/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תשלום קנס בתשלומים), התשע"ח-2018 (פ/5037/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק שירות אזרחי (תיקון - שירות אזרחי במוסד רפואי ציבורי), התשע"ח-2018 (פ/4965/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) (תיקון - מניעת פגיעה בערכים טבעיים מוגנים), התשע"ז-2017 (פ/4595/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) (תיקון - מניעת פגיעה בערכים טבעיים מוגנים), התשע"ז-2017 (פ/4594/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - הוספת מפעלי תעשייה חקלאית), התשע"ז-2017 (פ/4522/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למכללה טכנולוגית מוכרת), התשע"ז-2017 (פ/4424/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק המועצה לענף הלול (תיקון - ויסות הייצור והשיווק של תוצרת הלול), התשע"ז-2017 (פ/4353/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - משלוח הודעה בדבר זכאות המבוטח), התשע"ז-2017 (פ/4101/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת