ט' בסיוון תשע"ח    23 במאי 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - משרת מילואים פעיל), התשע"ח-2017 (פ/4626/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת23/05/2018
20 הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - פיצוי לדוגמה בשל מעשה איבה), התשע"ו-2016 (פ/2875/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת23/05/2018
20 הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשע"ח-2018 (מ/1209) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית23/05/2018
20 הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018 (מ/1199) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה23/05/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 138) (חברות גבייה), התשע"ד-2014 (מ/875) [הוחל דין רציפות] ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה23/05/2018
20 הצעת חוק יום ציון לאומי לתרומתה ולפועלה של העדה הדרוזית, התשע"ח-2018 (פ/4747/20) (כ/769) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית23/05/2018
20 הצעת חוק העונשין (נשיאת מאסר בעבודות שירות - הוראת שעה), התשע"ז-2016 (מ/1091) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה23/05/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת גמל), התשע"ח-2018 (פ/5267/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם23/05/2018
20 הצעת חוק ארוחה חמה בחופשה, התשע"ח-2018 (פ/5257/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם23/05/2018
20 הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - שירות בני ישיבות הסדר), התשע"ח-2018 (פ/5162/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם23/05/2018
20 הצעת חוק לביטול חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2018 (פ/5124/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם23/05/2018
20 הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון - חובת מינוי ממונה הטרדה מינית במקומות העבודה), התשע"ח-2018 (פ/5122/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם23/05/2018
20 הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2018 (פ/5063/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם23/05/2018
20 הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2018 (פ/5040/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם23/05/2018
20 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול ריבית הפיגורים לחייב משלם), התשע"ח-2018 (פ/5007/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם23/05/2018
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - חיבור לחשמל) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (פ/4908/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם23/05/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - זכאות למימון טיפול על ידי רופא שאינו כלול בהסדר הבחירה של קופת החולים), התשע"ח-2017 (פ/4854/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם23/05/2018
20 הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - הגבלת עמלה בעד שירותי סליקה שמשלם עסק זעיר, קטן או בינוני), התשע"ח-2017 (פ/4819/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם23/05/2018
20 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - קבלת סעיף בחוק-יסוד שדרוש לביטולו או לשינויו רוב מיוחס) (פ/3083/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם23/05/2018
20 הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 16), התשע"ח-2018 (מ/1218) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית23/05/2018
20 הצעת חוק להסדרת רישום וסימון של בעל חיים ואחריות בעליו או המחזיק בו, התשע"ח-2018 (פ/2857/20) (כ/762) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה22/05/2018
20 הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ו-2016 (מ/1071) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה22/05/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 54) (מכירה מיוחדת), התשע"ז-2017 (מ/1151) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה22/05/2018
20 הצעת חוק להסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט, התשע"ז-2016 (מ/1104) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה22/05/2018
20 הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - סכום ההשתתפות הרגיל בהוצאות התקציב של מועצה), התשע''ו-2016 (פ/3121/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה22/05/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 55) (מענה אנושי מקצועי במערכת לניתוב שיחות), התשע"ז–2017 (פ/1812/20) (כ/732) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה22/05/2018
20 הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 23) (הבערת פסולת), התשע"ח-2018 (פ/4380/20) (כ/776) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה22/05/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 133) (איסור פרסום של הצעה לעיסוק בזנות), התשע''ח-2018 (פ/4307/20) (כ/780) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה22/05/2018
20 הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 93) (שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים אחת נוספת על דירת מגורים שנרכשה במסגרת קבוצת רכישה), התשע"ח-2018 (פ/3478/20) (כ/778) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה22/05/2018
20 הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 8) (הרחבת תחולה על מי שביצע עבירת מין בהיותו קטין), התשע"ח-2018 (פ/211/20) (כ/781) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה22/05/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת