ח' באדר תשע"ח    23 בפברואר 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 פרק ג' (מסים), סעיפים 4 ו-8(א) (צמצום תקופת הזכאות לנקודות זיכוי במס לסטודנטים שסיימו תואר), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה22/02/2018
20 פרק ג' (מסים), סעיפים 5 ו-8(א) (הקלות במס למשפחות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה22/02/2018
20 פרק י"ב (רישוי עסקים), סעיפים 108(23)-פרק ב'1 המוצע, 109(ב)(1) - לעניין פרק ב'1 (רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית21/02/2018
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - דיור בהישג יד בשטחי מסחר), התשע"ח-2017 (פ/4879/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה21/02/2018
20 פרק ט' כולו (תכנון ובנייה), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה21/02/2018
20 הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - רישוי מפעלי תשתית לאומית), התשע"ח-2017 (פ/4832/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת21/02/2018
20 הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראות שונות), התשע"ו-2016 (פ/3137/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה21/02/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח), התשע"ז-2017 (פ/3900/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה21/02/2018
20 פרק ה' כולו (ביטוח לאומי), למעט סעיפים 22, 23, 24(1) ו-(2)(א), 25 (שעניינם שיפוי המוסד לביטוח לאומי), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה21/02/2018
20 הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 17) (מניעת פעילות במוסד חינוך של גורמים חיצוניים הפועלים נגד מטרות החינוך ונגד צבא הגנה לישראל), התשע"ח-2018 (פ/3643/20) (כ/763) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה21/02/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 58) (הודעה קולית על סיום עסקה לתקופה קצובה), התשע"ח-2018 (פ/4402/20) (כ/763) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה21/02/2018
20 הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 33) (חלקה תלת-ממדית), התשע"ח-2018 (מ/1200) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה21/02/2018
20 הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 6) (הארכת תקופות מעבר), התשע"ח-2018 (מ/1202) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה21/02/2018
20 הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018 (מ/1201) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה21/02/2018
20 הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018 (מ/1203) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה21/02/2018
20 הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 8), התשע"ח-2018 (פ/2898/20) (כ/751) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית21/02/2018
20 הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית מצומצמת ביום המנוחה השבועי, התשע"ח-2017 (פ/4676/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום21/02/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עידוד נשים בעסקים), התשע"ה–2015 (פ/1753/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום21/02/2018
20 הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - הגדרת אלמן ושכול), התשע"ח-2017 (פ/4783/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום21/02/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (ייצוג גופים לא ממשלתיים לשמירת איכות הסביבה בוועדות ממלכתיות), התשע"ח-2017 (פ/4883/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום21/02/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בקביעת הוראות בנושאים צרכניים), התשע"ז-2017 (פ/4327/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה21/02/2018
20 הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - הוראות לעניין דחיית שירות מחמת חבלה או מחלה), התשע"ז-2017 (פ/4579/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה21/02/2018
20 הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - תפוסה מרבית במקומות בילוי ציבוריים), התשע"ז-2016 (פ/3481/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה21/02/2018
20 הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 20) (תיקון - הארכת מועד להגשת בקשה להחזרת עודף שכר טרחה), התשע"ח-2018 (פ/5119/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת21/02/2018
20 הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס 20) (תיקון - הארכת מועד להגשת בקשה להחזרת עודף שכר טרחה), התשע"ח-2017 (פ/4810/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת21/02/2018
20 הצעת חוק זכויות, שירותים והתאמות בחינוך לילדים עם צרכים מיוחדים, התשע"ו-2016 (פ/2511/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה21/02/2018
20 הצעת חוק השמות (תיקון - הגבלת שינוי שמו של עבריין מין), התשע"ח-2018 (פ/4943/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה21/02/2018
20 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - חייב משלם), התשע"ח-2018 (פ/5081/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה21/02/2018
20 הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (תיקון - מגבלה על שינוי שם), התשע"ה-2015 (פ/201/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה21/02/2018
20 הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - מניעת הפליה במחיר של שירות ציבורי או מוצר שהם נגישים), התשע"ז-2017 (פ/4315/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/02/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת