ב' בתמוז תשע"ז    26 ביוני 2017    הכנסת ה-20, מושב שלישי, כנס הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016 (פ/3492/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת26/06/2017
20 הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 (פ/2680/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת26/06/2017
20 הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז-2017 (פ/4278/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה26/06/2017
20 הצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015 (מ/928) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה26/06/2017
20 הצעת חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (תיקון), התשע"ז-2017 (מ/1137) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה26/06/2017
20 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס' 4) (הפעלת מערכת לתיווך באשראי), התשע"ז-2017 (מ/1127) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה26/06/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות במס ליישוב מאויים באזור), התשע"ו-2016 (פ/2809/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת26/06/2017
20 הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ז-2017 (פ/4212/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת26/06/2017
20 הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת26/06/2017
20 הצעת חוק לעניין הרכב ועדות בכנסת (הוראות מיוחדות לכנסת העשרים), התשע"ז-2017 (כ/716) ועדה
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה26/06/2017
20 הצעת חוק יסודות המשפט (תיקון - עקרונות המשפט העברי), התשע"ו-2016 (פ/2696/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה26/06/2017
20 הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון - שינוי הרכב מועצת ההנדסה והאדריכלות), התשע"ו-2016 (פ/2523/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה26/06/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 10), התשע"ז-2017 (פ/3637/20) (כ/712) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית26/06/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 112), התשע"ד-2013 (מ/826) [הוחל דין רציפות] ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה26/06/2017
20 הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת), התשע"ו-2016 (פ/2832/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה26/06/2017
20 הצעת חוק המועצה לענף הלול (תיקון - ויסות הייצור והשיווק של תוצרת הלול), התשע"ז-2017 (פ/4353/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/06/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - נכה שהגיע לגיל פרישה), התשע"ז-2017 (פ/4345/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/06/2017
20 הצעת חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון - ליווי משפטי בשפת חשוד שהוא קטין), התשע"ז-2017 (פ/4351/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/06/2017
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - חלופת מאסר לנשים הרות ולאמהות), התשע"ז-2017 (פ/4352/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/06/2017
20 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - הגבלה על השקעות בחברה שערכה הסדר חוב), התשע"ז-2017 (פ/4337/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/06/2017
20 הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, התשע"ז-2017 (פ/4356/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/06/2017
20 הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון - איסור הפליה מחמת משקל גוף), התשע"ז-2017 (פ/4340/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/06/2017
20 הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) (תיקון - התאמות נדרשות לעניין הגדרת מחלה), התשע"ז-2017 (פ/4342/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/06/2017
20 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - קליטה בטלפון נייד בכל חלקי הארץ), התשע"ז-2017 (פ/4335/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/06/2017
20 הצעת חוק טוס כחול לבן, התשע"ז-2017 (פ/4348/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/06/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשע"ז-2017 (פ/4339/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/06/2017
20 הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 4 - הוראת שעה), התשע"ז-2017 (מ/1125) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית26/06/2017
20 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 90) (מינוי מומחה מטעם בית המשפט), התשע"ז-2017 (מ/1139) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה26/06/2017
20 הצעת חוק קידום מהיר של מחויבויות בנייה, התשע"ז-2017 (פ/4355/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/06/2017
20 הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון - עובד חינוך שהורשע בעבירת מין או אלימות חמורה או שהוא חשוד בה), התשע"ז-2017 (פ/4354/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/06/2017
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    

האתר עדיין בהרצה. שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il